Historik

Historien om Staberg

Historien om Staberg tar sin början i senmedeltiden. Den förste kände ägaren var bergsmannen Hans Marqvardsson som 1539 innehade gården. Han var också delägare i Falu gruva. Bergsmännen som var engagerade i kopparhanteringen vid Falu gruva byggde sina bergsmangårdar runtom i landskapet kring Falun, det särpräglade landskap som kallas Kopparbergslagen.

Många gårdar anlades i närheten av vattendrag som kunde driva de talrika hyttorna, där kopparmalmen från Falu gruva förädlades till råkoppar. I Staberg minner än idag väldiga högar med kopparslagg, väster och söder om bergsmansgården, om den omfattande hyttverksamheten som bedrevs här under lång tid. Det var möjligheten till hyttdrift vid den närbelägna Knivaån och goda transportvägar över sjön Runn som förklarar varför gården anlades just här.

Släkten Nauclér övertar Stabergs bergsmansgård år 1671 och äger gården till1820. Det är under denna framgångsrika bergsmanssläkts ägartid som gården får den form som den har idag.

En ståndsmässig gård i stram karolinsk barockstil byggs upp efter hand. En god bild av denna anläggning får vi på en lantmäterikarta från 1753-54. Bergsmannens bostad utgör kärnan i anläggningen. Härifrån strålar axialt siktlinjer ut över det omgivande landskapet. Bebyggelsen är symmetriskt ordnad i tre inhägnade gårdar – mangården med huvudbyggnaden och flyglar, därefter mellangården dit uppfartsvägen leder in och längst mot norr fägården med stall och ladugård. Söder om manbyggnaden ligger trädgården indelad i sex kvarter med sandgångar omkring och omgiven av en stenmur. Tre humlegårdar är också utlagda väster om gården.

En närbild av trädgården får vi på en ritning över Stabergs trädgård från 1758. På 1750-talet byggs trädgården ut till att omfatta åtta kvarter. Ett stort antal fruktträd nyplanteras också. På ritningen är fruktträden markerade som små prickar i varje kvarter. Runt kvarteren går gula sandgångar. Nedanför fruktträdgården ligger kryddgården där man odlade kryddor och grönsaker. Längst ner syns två rektangulära dammar. Särskilda dammar för odling av rudor, en karpliknande fisk, var vanliga på 1700-talet

En lång törnrosasömn inträder för den gamla bergsmansgården efter att Nauclér lämnat Staberg 1820. En ny stor herrgårdsbyggnad, Nya Staberg, uppförs på 1840-talet söder om trädgården. Man fortsätter dock att odla trädgården. De gamla ruddammarna blir nu halvcirkelformade, för den nya herrgården att spegla sig i. Efter ett mångårigt förfall rustas byggnaderna på Gamla Staberg upp av Vika-Hosjö Hembygdsförening på 1950- och 60-talen och gården blir 1965 byggnadsminne.